Omgevingsvergunning en gebruiksmelding

Inleiding

Op basis van het in 2008 opgestelde gebruiksbesluit dienen gebruikers van gebouwen te zorgen dat de gebouwen brandveilig kunnen worden gebruikt. De omgevingsvergunning en de gebruiksmelding reguleren dit.

De omgevingsvergunning is een vergunning voor elk soort van activiteiten in en om gebouwen. In het kader van brandveiligheid spreken we van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik. Afhankelijk van het soort gebruik en de activiteiten van de gebruikers van een gebouw is een vergunning nodig of kan volstaan met een melding.

Voor het verkrijgen van een vergunning / of het doen van de melding (zoals is vastgelegd in en het besluitomgevingsrecht 2010 en bouwbesluit 2012) dienen formulieren en bijlagen te worden aangeleverd die de brandveiligheidsvoorzieningen van het gebouw beschrijven.

Onze diensten

Wij kunnen voor u de benodigde  plattegronden voor het verkrijgen van de gebruiksvergunning of gebruiksmelding maken. Exact volgens de regels zoals die door de brandweer / gemeenten /omgevingsdiensten worden verwacht. en volgens de voorgeschreven normen NEN1414 en NEN EN ISO 7010

Wij garanderen u dat de plattegronden die wij voor u maken door de brandweer worden geaccepteerd.

Omdat het, zeker bij een wat groter en complexer gebouw behoorlijk technisch kan worden kunnen wij ook de gehele aanvraag voor u verzorgen.

Achtergronden

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Per 1 november 2008 gelden daarvoor landelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Die eisen werken rechtstreeks en gelden voor elke vorm van gebruik.

Rechtstreekse werking

De algemene eisen van het Gebruiksbesluit hebben rechtstreekse werking. Dat betekent dat  daaraan bij het gebruik van het bouwwerk moet worden voldaan zonder dat de gemeente of brandweer u daar eerst op heeft gewezen. Wanneer u niet aan de eisen voldoet, bent u in overtreding. Zo’n overtreding is strafbaar. Bovendien kan de gemeente de overtreding dan zo nodig op uw kosten ongedaan laten maken of – in het uiterste geval – het gebruik van het bouwwerk laten staken.

Nadere eisen voor brandveilig gebruik.

Ook wanneer een gebruiksvergunning of gebruiksmelding nodig is, moet het gebruik van het bouwwerk voldoen aan de algemene brandveiligheidseisen van het Gebruiksbesluit. In aanvulling op die eisen mogen burgemeester en wethouders nadere eisen aan het brandveilig gebruik van dat bouwwerk stellen.

Enkel voor brandrisico’s

Dat mogen zij alleen wanneer dat bij dat bouwwerk noodzakelijk is voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. De nadere eisen mogen geen eisen zijn die al als algemene eis in het Gebruiksbesluit zijn opgenomen. Het mogen ook geen eisen zijn over bouwtechnische veranderingen van het bouwwerk. Wanneer de gemeente bouwtechnische veranderingen noodzakelijk vindt, kan zij dat dus niet afdwingen door voorwaarden daarover op te nemen in de gebruiksvergunning of door nadere eisen daarover op te leggen na een gebruiksmelding.

Omdat de algemene eisen van het Gebruiksbesluit in het algemeen voldoende zijn om het brandveilig gebruik te waarborgen, zal er in de meeste gevallen geen noodzaak zijn om nadere eisen op te leggen. Wanneer een nadere eis wordt gesteld, zal dat vooral gebeuren bij bijeenkomstgebouwen met een hoge personenbezetting zoals cafés, discotheken, zalencentra en restaurants. Die eis zal dan vaak betrekking hebben op het maximaal aantal personen dat tegelijk in (een deel van) het gebouw aanwezig mag zijn.

De omgevingsvergunning

Op basis van de regelgeving in het besluit omgevingsrecht 2010 heeft u een omgevingsvergunning nodig wanneer u in een gebouw of ander bouwwerk:

  • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen1 gaat verschaffen, bijvoorbeeld in een hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis of
  • dagverblijf gaat verschaffen aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf of
  • dagverblijf gaat verschaffen aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld door dagopvang.

Wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft, mag u het gebouw niet gebruiken voordat burgemeester en wethouders die vergunning hebben verleend. Vraag die vergunning dus ruim voor aanvang van dat gebruik aan. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gebruiksvergunning moet u soms legeskosten aan de gemeente betalen. Of dat zo is en zo ja, hoeveel u dan moet betalen kan per gemeente verschillen. Voor meer informatie hierover kunt u bij uw gemeente terecht.

De gebruiksmelding

Het bouwbesluit 2012 regelt dat u een gebruiksmelding voor uw gebouw moet doen wanneer u:

  • In een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk gaat laten verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen) of
  • Een woning kamergewijs gaat verhuren

Met ‘kamergewijs verhuren’ wordt bedoeld het verhuren van een woning aan afzonderlijke huurders. Het gaat hier dus niet om een woongroep, gezinsvervangend tehuis of studentenhuis waarin een aantal personen gezamenlijk een huishouding voert of de woning van een hospita met een beperkt aantal inwonende studenten. Pas als een woning kamergewijs aan 5 of meer personen wordt verhuurd, moet er een gebruiksmelding worden gedaan.

  • Door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het gebruiksbesluit gaat voldoen.

Met ‘een gelijkwaardige oplossing’ worden situaties bedoeld waarin niet aan de brandveiligheidseisen van het Gebruiksbesluit wordt voldaan maar een andere oplossing wordt toegepast. Zo’n andere oplossing kan zijn toegestaan als die tenminste dezelfde mate van brandveiligheid biedt. U moet dan bij uw melding informatie aanleveren waarmee de gemeente de door u gekozen oplossing kan beoordelen.

Procedure

U moet de gebruiksmelding ten minste vier weken voor aanvang van het gebruik van het bouwwerk doen. Doe die melding zo vroeg mogelijk! Wanneer burgemeester en wethouders namelijk nadere eisen gaan opleggen, is het in uw eigen belang dat u dat zo vroeg mogelijk weet, zodat u daarmee rekening kan houden. Na een melding kan de gemeente of de brandweer komen controleren of het gebruik van het bouwwerk aan de algemene eisen van het Gebruiksbesluit en de eventuele opgelegde nadere eisen voldoet. Die controle kan plaatsvinden voordat u het bouwwerk in gebruik neemt maar ook daarna. Wanneer u vooraf wilt weten of aan de eisen wordt voldaan, geef op het formulier dan aan dat u graag een controle vooraf wilt hebben. Voor het in behandeling nemen van een gebruiksmelding hoeft u aan de gemeente geen legeskosten te betalen.