Ontruimingsoefening

Online ontruimingsoefening

Bij het oefenen van ontruimen gaat het om het snel, bijna automatisch en correct handelen van de BHV medwewerker. Een praktijkoefening is daarvoor de meest gebruikte methode.

Maar omdat dat altijd veel tijdsinvestering en kosten oplevert hebben wij ook nog een alternatieve aanvulling op de praktijgoefening. Online oefenen en kennis bijhouden!

Praktisch oefenen van het plan

Het regelmatig houden van een ontruimingsoefening waarbij het ontruimingsplan in de praktijk wordt getoetst is de belangrijkste stap om de veiligheid van mensen in een gebouw te verbeteren.

Het ontruimingsplan is de leidraad. De oefening is het meest effectief als het is afgestemd op de situatie binnen de organisatie en binnen het gebouw.

Verantwoordelijkheid werkgever

De Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG verplichten de werkgever om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen.

Regelmatig

Om er voor te zorgen dat de BHV medewerkers in een gebouw tijdens een calamiteit adequaat handelen is het nodig dat regelmatig een oefening wordt gehouden.

Regelmatig is natuurlijk een vaag begrip. De hoeveelheid hangt geheel af van bedrijfsspecifieke factoren, de aanwezige risico’s en de ervaring van de BHV-organisatie. In de RI&E moet worden opgenomen hoe vaak er een oefening moet plaatsvinden. Het NIBHV hanteert als richtlijn om 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden.

Zeker wanneer het om een groter team BHV-ers gaat is het van belang om ook tussentijds te oefenen. Dat hoeft niet een groots opgezette oefening zijn. Zelfs een korte mondelinge of schriftelijke toets van de kennis kan al helpen om het vertrouwen van de medewerker te vergroten bij een onverhoopte calamiteit.

De online ontruimingsoefening kan de eis van regelmatig oefenen in een ander licht zetten.

Online ontruimingsoefening

Ontdek de mogelijkheden van de online oefening